Kurumsal Check Up

Kurumsal Check Up

APA Uzmanları öncelikle kurum içinde bir kurumsal teşhis ve tanılama analizi yapmaktadır.

Kurumsal Teşhis ve Tanılama Süreci, aşağıdaki basamakları içermektedir:

1- Kurumsal Teşhis ve Tanılama Görüşmesi

Bu görüşmeler, işletmenin yönetim kurulu ve genel müdürü ile yapılan bire bir görüşmeleri içermektedir. Bu görüşmelerde adeta bir hastanın hastalığına dair yapılan anemnez işlemi gibi, işletmenin hastalığına neden olan sorunların gelişim süreci ele alınmaktadır.

2- 130 Soruluk Kurumsallaşma Skoru Envanteri Uygulanması

Bu envanter, işletmenin yapısal durumunu ve kurumsallaşmanın neresinde olduğunu ortaya koyabilmek amacıyla APA uzmanları tarafından oluşturulmuş ve sonucunda bir "kurumsallaşma skoru" elde edilen 130 soruluk bir ölçme aracıdır. 

3- Kurumsal İşlevsellik Ölçeği Uygulaması ve  Değerlendirmesi

Bu ölçek, işletme çalışanlarının işletmedeki 14 farklı iş sürecine dair işlevsellik algısını tespit etmeye yarayan, bilimsel geçerlik ve güvenirliği yapılmış ve APA uzmanları tarafından geliştirilmiş (Amil, 2018*) bir ölçektir. Ölçek uygulaması online sistemler üzerinden gerçekleştirilmekte ve kalıcı bir şekilde raporlanmaktadır. Ölçek Türkiye'desadece APA Danışmanlık tarafından uygulanabilmekte ve değerlendirilmektedir. Ölçek alt boyutları aşağıdaki şekildedir:

Kişi-içi/Kişilerarası Çatışma Strateji ve Yapı Süreç
 • İletişim
 • Çatışma
 • İşyeri İlişkileri
 • Kurumsal Sapma Davranışları
 • Sosyal Kimlik
 • Örgüt Kültürü ve Normları
 • Kurallar ve Prosedürler
 • Liderlik
 • Misyon
 • Vizyon
 • Amaçlar
 • Bilgi Akışı
 • Kaynak Kabulü
 • Yeterlilikler
 • Politika
 • Üretkenlik

4- Çalışan Memnuniyet Ölçümü (Mavi-Beyaz Yaka)

Kurumsal Teşhis ve Tanılama Sürecinin en önemli aşamalarından biri de iç müşteri memnuniyetinin ölçümü ile ilgilidir. Yine APA Uzmanları tarafından geliştirilmiş İç Müşteri Memnuniyet Ölçümü Envanteri ile aşağıdaki alanlarda ölçüm yapılmakta ve raporlanmaktadır:

 • İşin kendisine duyulan memnuniyet
 • Yöneticilerden memnuniyet
 • İş Arkadaşlarından memnuniyet
 • Kural ve prosedürlere ilişkin memnuniyet
 • İletişimden memnuniyet
 • Yemek hizmetlerine ilişkin memnuniyet
 • Ücrete ilişkin memnuniyet
 • Terfi ve yükselme imkanlarına ilişkin memnuniyet
 • İSG hizmetlerine ilişkin memnuniyet
 • Prim ve ödüllere ilişkin memnuniyet
 • Servis ve ulaşıma ilişkin memnuniyet
 • Kişisel gelişime ilişkin memnuniyet
 • Eğitim imkanlarına ilişkin memnuniyet
 • Olası ek imkan ve kaynakların adil kullanımına ilişkin memnuniyet
 • Sosyal etkinliklere ilişkin memnuniyet
 • Tavsiyeye ilişkin memnuniyet

5- Süreç ve İş Akış Analizleri

Genel yönetim süreçlerine ek olarak aşağıdaki süreçler incelenmekte ve akışlara dair analiz gerçekleştirilmektedir.

 • Mühendislik(Ar-Ge) süreçlerinin ve süreç haritalarının değerlendirilmesi
 • Üretim mühendisliği süreçlerinin ve süreç haritalarının değerlendirilmesi
 • Üretim planlama süreçlerinin ve süreç haritalarının değerlendirilmesi
 • Üretim süreçlerinin ve süreç haritalarının değerlendirilmesi
 • Kalite süreçlerinin ve süreç haritalarının değerlendirilmesi
 • Satınalma süreçlerinin ve süreç haritalarının değerlendirilmesi
 • Lojistik süreçlerinin ve süreç haritalarının değerlendirilmesi
 • Bakım/Onarım süreçlerinin ve süreç haritalarının değerlendirilmesi
 • İnsan Kaynakları süreçlerinin ve süreç haritalarının değerlendirilmesi
 • Satış ve Pazarlama (Yurt içi ve Yurt Dışı) süreçlerinin ve süreç haritalarının değerlendirilmesi

6- Bire-bir Çalışan Görüşmeleri

APA Kurumsal Teşhis ve Tanılama sürecinde bir yandan bilimsel içerikli envanter ve ölçekler uygulanırken diğer yandan da işletmenin çalışanları ile bire-bir görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Bu görüşmeler, endütriyel psikologlar tarafından gerçekleştirilmekte ve bu görüşmelerde işletmenin iç dinamiklerini değerlendirilmektedir.

7- Bire-bir SWOT, PEST, PESTLE Analizleri

Bire bir çalışan görüşmeleri sonucunda çalışanlar ile işletmenin vizyon ve misyon oluşumuna alt yapı oluşturabilecek mevcut durum analizleri gerçekleştirilmektedir.

8- Süreç Sonu Raporlama ve Yol Haritası Sunumu

Kurumsal Teşhis ve Tanılama Süreci sonunda, "Kurumsal Analiz Raporu" hazırlanmakta ve işletmede APA tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin yol haritası sunulmaktadır. Yol haritası sonunda işletme sahipleri ya da yöneticileri ile ortak hazırlanan "Sürdürülebilir Eylem Takvimi" hayata geçirilerek işletmede danışmanlık faaliyetlerine başlanmaktadır.

9-  Periyodik Durum Değerlendirmeleri

APA ile danışmanlık serüvenine başlayan tüm işletmeler ile yapılan faaliyetler, işletmenin istediği ölçüde kendilerine raporlanmakta ve denetime açık halde sürdürülmektedir.

APA'dan Kurumsal Teşhis ve Tanılama hizmeti almak istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.

 

*Amil, O. (2018). Çalışanlarda Örgütsel İşlevsizlik Algılama Düzeyleri ve Sapma Davranışları Arasındaki İlişkide Bilişsel Esnekliğin Rolü. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi,Kayseri.

X
Bireysel Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız
Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri için
Tıklayınız